سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج صمیمی بهبهان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس بخش مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

کنترل رسوب در رودخانه های آبرفتی یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسین هیدرولیک با آن مواجه هستند کنترل رسوب ممکن است برای پیش بینی ظرفیت بیشتر کانال، نگهداری یک عمق جریان معلوم، بهبود و اصلاح رودخانه های غیر رژیمی، جلوگ یری از فرسایش بستر و سواحل، یا برای انحراف جریان آب از یک کانال به کانال دیگر ویا به یک دهانه آبگیر مورد نیاز باشد . در این مقاله، با آزمایش بر روی یک فلوم بطول ۲۰ متر، عرض ۰/۷ متروارتفاع۰/۶ متر و همچنین استفاده از صفحاتی با ابعاد مساوی و اشکال مختلف، سع ی شده اثر شکل متفاوت صفحات بر روی تثبیت سواحل مورد مقایسه قرار گیرد . این صفحات از نوع ورق گالوانیزه با ضخامت ۱ میلیمتر، ارتفاع خارج از بستر ۷ سانتیمتر، و عرض ۱۵ سانتیمتر میباشند . مشخصات هندسی دو نوع صفحه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتست از : صفحه نوع اول تخت که با زاویه ۲۰ در جه نسبت به جهت جریان نصب گرد یدند و صفحه نوع دوم دارای یک قسمت تخت و یک قسمت به شکل ربع دایره میباشد که قسمت تخت آن با جریان زاویه ۲۰ درجه میسازد . در نهایت کانال و صفحات با نرم افزارهایSurfer و Ansys مدل گردید ند. نتایج بدست آمدهنشان میدهند که صفحات انحنادار حدود % ۳۵ نسبت به صفحات تخت در تثبیت سواحل موثرتر میباشند