سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج صمیمی بهبهان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
غلامعلی بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

کنترل رسوب در رودخانه های آبرفتی یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسین هیدرولیک باآن مواجه هستند . کنترل رسوب ممکن است برای پیش بینی ظرفیت بیشتر کانال، نگهداری یک عمق جریان معلوم، بهبود و اصلاح رودخانه های غیر رژیمی، جلوگیری از فرسایش بستر وسواحل، یا برای انحراف آب از یک کانال به کانال دیگر و یا به یک دهانه آبگیر مورد نیاز باشد. در این مقاله، با آزمایش بر روی یک فلوم بطول ۲۰ متر، عرض ۷/۰متر و ارتفاع ۶/۰ متر و همچنین استفاده ازصفحاتی با ابعاد مساوی و اشکال مختلف، سعی شده اثر شکل متفاوت صفحات بر روی تثبیت سواحل مورد مقایسه قرار گیرد . این صفحات از نوع ورق گالوانیزه با ضخامت ۱ میلیمتر، ارتفاع خارج از بستر ۷ سانتیمتر، و عرض ۱۵ سانتیمتر میباشند . مشخصات هندسی دو نوع صفحه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتست از: صفحه نوع اول دارای یک زاویه ۲۰ درجه در وسط صفحه (دو زاویه ایی ) می باشند و قرار گیری صفحات نوع اول به این صورت است که نیمه اول این صفحات با جریان زاویه ۱۰ درجه و نیمه دوم زاویه ۳۰ درجه دارند و صفحه نوع دوم دارای یک قسمت تخت و یک قسمت به شکل ربع دایره میباشد که قسمت تخت آن با جریان زاویه ۲۰ درجه میسازد . در نهایت کانال و صفحات با نرم افزارهای surfer , Ansys مدل گردید ند. نتایج بدست آمده نشان میدهند که صفحات انحنادار حدود % ۱۵ نسبت به صفحات دوزاویه ای در تثبیت سواحل موثرتر میباشند.