سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاتف هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی
مهدیه مشایخی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
نفیسه حمیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
رامین رئیس زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا روش طراحی سیستمهای راهگاهی توسط پروفسور J. Campbell براساس سالها مشاهده نحوه پرشدن قالب توسط دستگاه اشعه ایکس بطور کلی دگرگون شده است روش پیشنهادی او نه براساس نسبت سیستم راهگاهی بلکه براساس طبیعتحرکت مذاب و مفهوم سرعت بحرانی مذاب استوار است درسیستم راهگاهی جدید طبیعی – فشاری مفهوم تنگاه موضعی به کلی حذف شده و تمام سیستم بصورت یک تنگاه سراسری عمل می کند درهر حال تاکنون تحقیقاتی کمی درمورد تفاوتهای این سیستم با سیستم راهگاهی متداول غیرفشاری از نظر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد به قطعه انجام شده است درپژوهش حاضر قطعاتی استوانه ای شکل توسط هر دو سیستم توسط مذاب آلیاژ A356 آلومینیوم ریخته شده و استحکام کششی و درصد ازدیاد طول نسبی آنها توسط روش آماری Weibull مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است علاوه بر آن تاثیر وجود فیلتر سرامیکی برخواص مکانیکی قطعات تولید شده توسط سیستم طبیعی – فشاری نیز مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان میدهند که قطعات تولید شده توسط سیستم طبیعی فشاری علیرغم داشتن خواص یکسان دارای قابلیت اعتماد به قطعه بالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط سیستم غیرفشاری هستند.