سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد زیوری ادب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
سیما چلاوی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد فیروزآبادی – دانشیار و هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
کیوان معقولی – استادیار و هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

الکترومایوگراف ) EMG مهمترین تست کلینیکی در تشخیص اختلالات عصبی- عضلانی است . در بیماریهای عصبی – عضلانی از نوع مایوپاتی، ساختمان واحد حرکتی در اثر فرآیند بیماری دستخوش تغییر حالت، خصوصا هندسی می شود . یکی از راههای شناخت تاثیر این نوع بیماریها بر روی سیگنال الکترومایوگرام ثبت شده از بیمار، شبیه سازی سیگنال EMG و مطالعه تاثیر تغییر مشخصات فیزیکی بر شکل موج ثبت شده است . این شبیه سازی، احتیاج به دانش مفصلی در مورد رابطه بین منابع و تولیدکننده های شکل موج و کمیتهای آن در محل ثبت دارد . مدلهای ریاضی و شبیه سازیهای کامپیوتری می توانند برای استخراج این ارتباط به طرز موثری به کار گرفته شوند .
در این مطالعه، ابتدا بر پایه مدل منبع خطی بهبود یافته، نرم افزار شبیه ساز سیگنال EMG سوزنی طراحی و سپس به کمک آن سیگنال پتانسیل عمل واحد حرکتی در حالت سالم و بیماری دیستروفی عضلانی ) EDMD ) Emery-Dreifuss شبیه سازی گردید . ویژگیهای : دامنه، زمان دوام، تعداد فاز و چرخش، سطح زیر منحنی، ضخامت، اندیس سایز و میزان بی نظمی منحنی ( ضریب ) IR ، نرخ پتانسیلهای چند فازی و همچنین چگالی فیبرهای ) ) FD واحد حرکتی استخراج و مورد ارزیابی کمی و آماری قرار گرفتند . شبیه سازیها افزایش در میانگین FD ، ضریب بی نظمی، تعداد فازها و چرخشها، نرخ پتانسیلهای چند فازی، دامنه و کاهش در زمان دوام، مساحت، ضخامت و اندیس سایز سیگنال را در حالت بیماری EDMD نشان می دهند ( ۵۰ / ۰ ).P< مقایسه آماری ویژگیهای سالم و بیمار با محاسبه مقادیر P-value حاکی از مناسب بودن این ویژگیها برای تفکیک دو گروه می باشد . به طور کلی نتایج شبیه سازی بیماری EDMD ، نشان می دهد که این بیماری با ضابطه بیماریهایی مایوپاتی مطابقت دارد