سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکترمهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
هادی تیموری – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
حامد ذیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیرنزولی و دور منفی شود. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذاران متخصص و غیرمتخصص در مورد خرید سهام در بازار سرمایه می باشد. هدف مذکور بوسیله متغیرهایی همچون عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام، نگرانی نسبت به وقایع غیرمنتظره، نگرانی نسبت به تغییرات بارده، شفاف نبودن اطلاعات و نقض قوانین و مقررات به عنوان سوال های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل سهامداران، کارگزاران و کارشناسان بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان می باشد و در آن از روش نمونه گیری تصاوفی استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی ازشاخه میدانی است، که در آن برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مجلات و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تاییدیا رد سوالهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی(میانگین) و آمار استنباطی(آزمون t تک نمونه ای و آزمون t هتلینگ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین ریسک سرمایه گذاران متخصص و غیرمتخصص در مورد خرید سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از این پژوهش مورد استفاده تصمیم گیرندگان سازمان بورس اوراق بهادار به ویژه بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان، سیاستگذاران بخش بازار سرمایه و کلیه عوامل درگیر در امر گسترش، توسعه و پویایی بورس اوراق بهادار ایران می باشد.