سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباسعلی محمودی – فارغ ا لتحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
قوام الدین زاهدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک وبررسی نقش پوشش گیاهی درتثبیت واصلاح خاک و همچنین مقا یسه اثرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در رو یشگاههای طبیعی و دست کاشت تاغ است .منطقه مورد مطالعه در دشت حسین آباد غیناب واقع در ناحیه شرق بیرجند قرار دارد .پس از بازد ید صحرا یی،سه منطقه شامل توده های تاغ طبیعی،تاغ دست کاشت و زمین فاقد پوشش (مساحت هر منطقه حدود ۲۰۰ هکتار)در مجاورت یکدیگر انتخاب گرد ید.در هر منطقه به روش تلف یقی ترانسکت -دایره ای از خاک وپوشش گ یاهی نمونه برداری شدو اندازه پلاتها ی نمونه برداری به روش حداقل سطح تع یین گرد یدودر مجموع در هر منطقه ۳۰ پلات انتخاب شد وبرخی ازپارامترها ی پوشش گ یاهی اندازه گیری شد .پس از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی، در هر پلات پروف یلی حفرشده وازدو عمق ۱۰- ۰ و ۵۰- ۱۰سانتیمترنمونه خاک برداشت شد وفاکتورها ی خاکی بافت ، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت ، ماده آلی،کربن،ازت،پتاسیم،آهک،سدیمpH،EC اندازه گ یری گرد یدوبرای تجز یه وتحلیل اطلاعات از روشها ی تجز یه وار یانس استفاده شد .نتایجحاصل ا ز مقایسه سه منطقه نشان داد پوشش گ یاهی تاغ باعث اصلاح و بهبود بافت خاک، افزایش مواد غذایی خاک و همچنین باعث افزا یش شوری و املاح نمکی م یشود.