سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباسعلی محمودی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
قوام الدین زاهدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی کرج
وحید اعتماد – استادیار دانشکده منابع طبیعی کرج

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و بررسی نقش پوشش گیاهی در تثبیت و اصلاح خاک و همچنین مقایسه اثرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در رویشگاه های طبیعی و دست کاشت تاغ است. منطقه مورد مطالعه در دشت حسین آباد غیناب واقع در ناحیه شرق بیرجند قرار دارد. پس از بازدید صحرایی، سه منطقه شامل توده های تاغ طبیعی، تاغ دستکاشت و زمین فاقد پوشش (مساحت هر منطقه حدود ۲۰۰ هکتار) در مجاورت یکدیگر انتخاب گردید. در هر منطقه به روش تلفیقی ترانسکت – دایره ای از خاک و پوشش گیاهی نمونه برداری شد و اندازه پلاتهای نمونه برداری به روش حداقل سطح تعیین گردید و در مجموع در هر منطقه ۳۰ پلات انتخاب شد و برخی از پارامترهای پوشش گیاهی اندازه گیری شد.پس از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی، در هر پلات پروفیلی حفر شده و از دو عمق ۱۰- ۰ و ۵۰-۱۰ سانتیمتر نمونه خاک برداشت شد و فاکتورهای خاکی بافت، وزن مخصوص ظاهری ، رطوبت ، ماده آلی ، کربن، ازت ، پتاسیم، آهک، سدیم ، pH, EC اندازه گیری گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه سه منطقه نشان داد پوشش گیاهی تاغ باعث اصلاح و بهبود بافت خاک، افزایش مواد غذایی خاک و همچنین باعث افزایش شوری و املاح نمکی می شود.