سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاکر –
حامد بصیرغفوری –

چکیده:

هدف:
مقایسه اثرات ضد درد پروپاستامول و ریدی و ترامادول وریدی در بیماران رنال کولیک
مواد و روشها :
در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسرکور ، طبق روش آسان غیر احتمالی ۸۰ فرد مبتلا به رنال کولیک واجد شرایط کراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رسول اکرم وارد مطرح شدند. داده های دموگرافیک و درد قبل از تزریق ( توسط visual analog scale) ارزیابیمی شد. سپس بیماران بصورت تصادفییکی از داروهای A (پروپاستامول داخل وریدی) یا B ( ترامادول وریدی) را دریافت کردند. میزان درد و عوارض ۳۰ دقیقه پس از تزریق ارزیابیشد. پس از یک ساعت نیاز به تزریق مخدر برآورده گردیدی. سپس داده ها جمع آوری شده و با برنامه SPSS 11مورد آنالیز آماری قرار گرفت. در آنالیز تحلیلی مقادیر P زیر ۰۵/۰ معنا دار در نظرگرفته شد.
نتایج :
میانیگین سنی افراد در گروههای A 64/8+-20/33 سال و در گروه B 25/8+-02/34 سال بود. که اختلاف سنی بین دو گروه معنا دار نبود. در گوره A 8 مورد (۲۰%) زن و ۳۲ مورد مرد (۸۰%) و در گروه B نیز ۹ مورد زن (۵/۲۲%) و ۳۱ مورد مرد (۵/۷۷%) بودند که اختلاف بین دو گروه معنادار نبود . میانگین درد در گروه A 67/1+-6/7 و در گروه B 58/1+-5/7 بود. که اختلاف بین دو گوره معنا دار نبود . متوسط شدن درد بعد از نیم ساعت NRS ارزیابی شد که در گروه پروپاستامول این میزان ۹۳۸/۰ +-۱۲/۳ و در گروه ترامادول نیز ۸۵۲/۰+-۸۷/۴ ترامادول ۵/۶۲% افراد (۲۵ نفر) بعد از یک ساعت نیاز به تجویز مخدر داشته اند و در گروه پروپاستامول این میزان ۳۰% (۱۲ نفر) بوده است.
بحث:
با توجه به نتایج این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات قبلی می شود پروپاستامول وریدی یک داروی ایمن و نیز موثر در تخفیف رد رنال کولیک می باشد که بدون ایجاد عوارض مثل تهع ، استفراغ …. می تواند اثر ضد درد مناسبی ایجاد کند.