سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه علائی نژاد – دانشکده علوم پزشکی شاهرود
سیدعباس موسوی – دانشکده علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

شکایات سایکولوژیک پس از حوادث نقلیه موتوری شایع بوده و ممکن اسـت جـزء پیـشگویی کننـده هـای قـوی بـرای مشکلات و عوارض پایدار پس از حوادث باشند . این پژوهش به منظور مقایسه اثرات روا نـی کوتـاه مـدت و دراز مـدت ناشـی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین ( ع ) شاهرود انجام شده است . مواد و روشها : در یک بررسی تکرار شونده ) ) survey Repeated بـر روی ۴۲ فـرد مـصدوم ناشـی از حـوادث وسـایل نقلیـه موتوری مراجعه کننده به ب خش اورژانس بیمارستان امام حسین ( ع ) شاهرود، از طریـق نمونـه گیـری غیرتـصادفی و بـر اسـاس مشخصات مورد نظر پژوهشگران، پرسشنامه استاندارد ) SCL-90-R ) Symptom Checklist-90-Revised شامل ۹۰ سـؤال بعد سایکولوژیک جهت ارزشیابی علائم روانی و غربالگری بیماران روانی و همچ نین پرسـشنامه سـلامت عمـومی ۹ در ( GHQ (استفاده گردید . در این پژوهش میانگین نمره هر بعد در طی ۴ مرحله : زمان ورود به اورژانس، یک، سه و شش مـاه پـس از آن تعیین گردید و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت . آزمون هـای فـوق توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گردید . نتایج : بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش ۲۴/۴ ± ۸/۵ سال بود . میانگین نمره کسب شده در تمامی ابعاد سایکولوژیک بجز ابعاد جسمی و وسواس، در زمان مراجعه به اورژانس و سـه مـاه و شـش مـاه پـس از آ ن تفاوت معنی داری داشت ).P 0 < /05) میانگین نمره کسب شده در تمامی ابعاد سایکولوژیک در فاصله زمانی مراجعه به اورژانـس تا یک ماه پس از آن و فاصله زمانی مراجعه به اورژانس تا سه ماه پس از آن افزایش معنی دار داشت و بین فاصله زمانی سه مـاه پس از مراجعه به اورژانس تا ۶ ماه پس از مراجعه کاهش معنی دار وجود داشت ).P<0/05) آزمون آماری تی مـستقل بـا ۰/۰۵ در بعد افسردگی تفاوت معنی داری را از لحاظ وضعیت تأهل سه ماه پس از مراجعه به اورژانـس نـشان داد . P<آزمـون آمـاری آنالیز واریانس با P< 0/05 تفاوت معنی داری از لحاظ ابعاد افسردگی، ترس، پارانوئید و روان پریش در بین افراد بیکار نسبت به سایر مشاغل نشان داد .
بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش حاضر، افزایش معنی دار عوارض سایکولوژیک پس از حوادث نقلیه موتوری نیاز به ارزیابی دقیق و تشخیص سریع این عوارض و ب ه کارگیری مداخلات فارماکولوژ یک و سـایکولوژیک مناسـب و همچنـین برنامـه ریزی مؤثر جهت بازتوانی آنان را بسیار ضروری و حائز اهمیت می سازد .