سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سید مهدی موذن جمشیدی – کارشناس ارشدعلوم دامی دانشگاه گیلان دپارتمان کشاورزی- لاهیجان
سید منصور موذن جمشیدی – متخصص جراحی استخوان و مفاصل دانشگاه زنجان دپارتمان کشاورزی- لاهیجان

چکیده:
زمینه مطالعه:با شیوع وسیع کوکسیدیوز و بروز مقاومت دارویی نسبت به آن و همچنین عوارض جانبی حاصله از وجود بقایای داروها در گوشت جوجه ها، بررسی ترکیبات جدید بویژه ترکیبات گیاهی منطقی است.هدف: در بررسی های قبلی عصاره درمنه سیبری و کمپلکس گیاهی apacox اثرات ضد کوکسیدیایی بارزی داشتند ولی بررسی دقیق تر و تعیین یک دوز موثر از عصاره درمنه منطقی به نظر می رسید.روش کار:ابتدا عصاره درمنه سیبری که حاوی ارتمیزینین است با کمک دستگاه سوکسله و محلول پترولیوم اتر به دست امد و سپس کمپلکس گیاهی apacox وداروی لازالوسید تهیه شد . سپس ۱۰۵ قطعه جوجه به ۷ گروه ۱۵ تایی و هر گروه به سه تکرار ۱ تایی تقسیم شدند، عصاره درمنه با دو دوز ۰٫۵mg/kg و ۱/۵mg/kg از روز اول و کمپلکس apacox با دو دوز ۰/۵gr/kg و ۱/۵gr/kg نیزاز روز اول و داروی لازالوسید نیز با دوز ۷۵mg/kg از روز اول به جوجه ها داده شده سپس از روز چهاردهم آلودگی جوجه ها با اووسیست های ایمریا تنلا به تعداد ۱۰۰۰۰۰ اووسیست از طریق دهانی صورت گرفت، نتایج تعداد دفع اووسیست در هر گروه با یکدیگر و گروه شاهد در طی ۱ روز با روش مک ماسترمقایسه شد:نتایج:عصاره درمنه سیبری و کمپلکس apacox هر دو سبب کاهش دفع اوسیست به صورت معنی دار می شدند اگرچه کاهش دفع اوسیست در هریک کمتر از گروه دریافت کننده داروی لازالوسید است. ولی عصاره درمنه سیبری با دوز ۱/۵mg/kg کاهش معنی داری نسبت به کمپلکس apacox وعصاره درمنه با دوز ۰/۵mg/kg دارد. از طرفی بین دو دوز مختلف عصاره گیاه درمنه تفاوت معنی داری وجود دارد و این نشان از اثرات وابسته به دوز این عصاره در دوز های زیر ۱/۵mg/kg دارد. نتیجه گیری نهایی:مطالعه حاضر نشان می دهد که عصاره درمنه سیبری در دوز ۱/۵mg/kg اگر چه نسبت به لازالوسید کارایی کمتری دارد ولی می تواند به عنوان یک داروی ضد کوکسیدیوز مفید به کار برده شود.