سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود محمود چمانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست – دانشگاه شیراز

چکیده:

بحران بی آبی یا کم آبی در آینده نه چندان دور، ا ز مواردی است که ذهن جهانیـان، بخـصوص دولتمـردان را بـه خـود مشغول نموده است . این مهم سبب ارائه روشهایی جهت ذخیره آب و جلوگیری از هدررفت آن گردیده . این امر در کنـار مساله تولید انرژی موجب پیدایش علم مهندسی سد شده است . احداث سدهای بزرگ به واسطه مزایای اجتماعی و هز ینـه های زیاد آنها، یک مساله بحث انگیز شده است . ارزشهای بدست آمده در نتیجه احداث سد بایستی در برابر اثرات منفی آن موازنه گردند . در این مقاله سعی شده ارتباط یکی دیگر از شاخه های مهندسی عمران با عنوان مهندسی محیط زیست را بـا مهندسی سد بررسی نموده و با برشمردن اثرات احتمالی زیست محیطی سدها ، مانند تاثیرات براکوسیستم رودخانـه،تغییرات بستر رودخانه، آب و هوا و اثرات بر اجتماع و اقتصاد، بهداشت و … با استفاده از یکی از روشهای ارزیابی زیـست محیطـی معروف به وتن و رائو زیست محیطی، ارزیابی زیست محیطی، سد، وتن و رائو، اکوسیستم طبیعی مقایسه ای بر اثرات زیست محیطی سدهای با کاربریهای مخ تلف، در یـک شـرایط یکـسان، صـورت گیرد