سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، بخش مهدسی عمران – مهندسی محیط زیست
محمود چمانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست – دانشگاه شیراز

چکیده:

بحران بی آبی یا کم آبی در آینده نه چندان دور، از مواردی است که ذهن جهانیان، بخصوص دولتمردان را به خـود مـشغول نمـوده است . این مهم سبب ارائه روشهایی جهت ذخیره آب و جلوگیری از هدررفت آن گردیـده . ایـن امـر در کنـار مـساله تولیـد انـرژی موجـب پیدایش علم مهندسی سد شده است . احداث سدهای بز رگ به واسطه مزایای اجتماعی و هزینه های زیاد آنها، یک مساله بحث انگیز شـده است . ارزشهای بدست آمده در نتیجه احداث سد بایستی در برابر اثرات منفی آن موازنه گردند . در این مقاله سعی شده ارتباط یکی دیگر از شاخه های مهندسی عمران با عنوان مهندسی محیط زیست را با مهند سی سد بررسی نموده و با برشمردن اثرات احتمالی زیست محیطـی سدها، مانند تاثیرات براکوسیستم رودخانه،تغییرات بستر رودخانه، آب و هوا و اثرات بر اجتماع و اقتصاد، بهداشت و … با استفاده از یکی از روشهای ارزیابی زیست محیطی معروف به وتن و رائو ۳ مقایسه ای بر اثرات ز یست محیطی سدهای با کاربریهای مختلـف ، در یـک شـرایط یکسان، صورت گیرد