سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حدادپور – استادیار دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روابط حاکم بر پایدار آیروالاستیک بالها در مجاورت جریان تراکم ناپذیر با استفاده از دو الگوی آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا معرفی شده و نتایج حاصله از روشهای مختلف شبیه سازی آیرودینامیکی با یکدیگر مقایسه شده است. بعنوان قسمت اول، پایداری برای حالت یک بعدی بررسی شده است و با استفاده از نتایج سایر مراجع به دلیل شباهت معادلات حاکم، نشان داده شده است که مطلب حاضر قابل بسط به حالت دو بعدی نیز هست، شبیه سازی آیرودینامیک با استفاده از دو روش آیرودینامیک شبه پایا و ناپایا انجام گرفته است. الگوی آیرودینامیک ناپایای مورد استفاده در این حالت الگوی تئودورسون است. برای شبیه سازی الاستیسیته سازه بالنیز از دو روش مقطع معادل و فرض تیر استفاده شده است. برای دینامیک بال نیز از الگوی جرم و گشتاور اینرسی متمرکز و گسترده در طول استفاده شده است. برای تعیین محدوده پایداری در هر دو حالت نیز از روش p-k استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این دو روش برای مثال خاصی در مقایسه با نتایج سایر مراجع ارائه گردیده و نشان داده شده است که استفاده از الگوی آیرودینامیک شبه پایا می تواند در بعضی از موارد، در بر گیرنده خطای بسیار زیادی در تخمین ناپایداری آیروالاستیک باشد.