سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصح قادری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
عبدالمحمد غفوری –

چکیده:

علیرغم کنترل منابع آلودگی نقطه ای در جهان، تغییرات مهمی در کاهش تولید و ورود آلودگی به منابع آبی پدید نیامد .دریاچه زریوار یکی از منابع آب موجود در فهرست تالابهای سازمان جهانی محیط زیست و یک ذخیرگاه اکولوژیک و منبع تامین آب کشاورزی پایین دست به حساب می آید که در حوضه زریوار واقع شده است .تحقیق در حوضه مورد بررسی که دارای چهار تیپ کاربری اصلی جنگل، مرتع، زراعت و شهر است، با ه دف تعیین می زان انتقال فسفر از سطح استفاده های مختلف زمین انجام شد.پس از تهیه نقشه کاربری زمین ، میزان ر واناب سطح کاربری ها به روش استدلالی تعیین شد . آنالیز آزمایشگاهی نمونه های رواناب سطح هر کاربری برای اندازه گیری فسفر کلTP) در ۳ تا ۶ تکرار و در ۴ تیمار انجام شد . مقایسه کاربریها از نظر تولید مواد آلاینده و انتقال آن به دریاچه زریوار با استفاده از تجربه و اریانس و مقایسه میانگین ها صورت گرفت و کاربریها بر حسب میزان تولید فسفر درجه بندی شدند و در نهایت بار سالانه آلودگی وارده به حوضه برآورد شد .تحلیل نتایج بدست آمده نشان می دهد که در تولید آلودگی کاربری ها تفاوت معنی دار داشته و ترتیب آلایندگی بصورت کاربری شهری، زراعت وطبیعی می باشد