سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا روستا نژاد – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
علی رضا دهقان نیری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
محمد مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

اثرات تک کشتی و تداخلی دو گونه گیاهی جو بهار ه وگاودانه در آزمایشی مورد مقایسه قرار گرفت . این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز براساس روش های افزایشی و جایگزینی درقالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . تیمار های مورد استفاد شامل کشت مخلوط دوگونه به صورت سری های افزایشی وجانشینی در نسبت های تراکم ی مختلف در کنار کشت خالص از هر دو گونه بودند . نتایج نشان داد در گیاه جو مخلوط های افزایشی نسبت به مخلوط های جایگزینی از نظر ارتفاع بوته، تعداد ساقه در واحد سطح و تعداد دانه در بوته برتری داشتند همچنین مخلوط های افزایشی ازنظر عملکرد دانه جو نیز بر تک کشتی ها برتری داشتند . در این آزمایش LER برای تمام مخلوط ها بزرگتر از واحد بود که نشان دهنده برتری کارآیی استفاده از واحد سطح نسبت به تک کشتی ها است.