سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیتا صادقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم،
عبدالحسین ابوطالبی – استاد گروه باغبانی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

ازدیاد زیتون از طریق بذر مشکل است. بذرهای زیتون در شرایط مطلوب، قادر به تنژگی سریع نیستند. و تنژگی آن ها ممکن است ۶ ماه تا یک سال یا بیشتر به طول انجامد. میزان تنژگی بذرهای زیتون با توجه به نوع رقم ممکن است بین ۵ تا ۹۰ درصد متغیر باشد. امروزه با توجه به تقاضای روزافزون تولیدکنندگان زیتون به استفاده از نهال پیوندی، نیاز به پایههای مناسب ضروری میباشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تیمارهای شیمیایی، حذف کامل درون بر و سرمادهی بر جوانهزنی بذر زیتون رقم کرونائیکی انجام شد.نتایج به دست آمده از اثرات تیمارهای مختلف نشان داد که بهترین تیمار برای رفع خفتگی بذرهای زیتون(رقم کرونائیکی) تیمار حذف کامل درونبر همراه با چینه سرمایی در دمای ۱۰ – ۷ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ روز بود.در تیمارهای شاهد، خیساندن در آب و خراشدهی با اسید سولفوریک به مدت ۴ ساعت هیچ گونه جوانهزنی مشاهده نشد.تیمار خراشدهی با اسید سولفوریک به مدت ۸ ساعت درصد جوانهزنی بالاتری را نسبت به تیمار خراشدهی با اسید سولفوریک به مدت ۶ ساعت نشان داد.همچنین اختلاف معنیداری برای درصد جوانهزنی تیمارهای خراشدهی ۶ ساعت اسید سولفوریک و جیبرلیک اسید مشاهده نشد.بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، برای بهبود تندش بذرهای زیتون، استفاده از تیمارهای خراش دهی اسیدی ومکانیکی به همراه چینه سرمایی پیشنهاد میشود