سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
زینب جوانمردی – کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

در سال ۱۳۸۴ طی آزمایشی اثر خاک پوش پلی اتیلن و دورهای مختلف آبیاری روی رشد و عملکرد پنبه بررسی شد . آزمایش به صورت کرت ها ی خرد شده بود که در آن آبیاری با دو سطح ( ۷ و ۱۴ روز ) به عنوان عامل اصلی و خاک پوش های متفاوت (کلش در دو سطح ۳۰۰ و ۶۰۰ گرم در هر متر مربع )، کود د امی در دو سطح ( ۱ و ۲ کیلو گرم در هر متر مربع )، پلی اتیلن و تیمار شاهد بدون خاک پوش به عنوان عامل فرعی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شدند . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که دور آ بیاری هر ۷ روز یک بار در مقایسه با ۱۴ روز یک بار عملکرد وش را به طور معنی داری افزایش داد . خاک پوش پلی اتیلن بالاترین عملکرد وش و تیمار شاهد و کود دامی به میزان ۲ کیلوگرم در هر متر مربع کمترین میزان عملکرد وش را دارا بودند. همچنین بر هم کنش آبیاری و انواع خاک پوش نشان داد که تیمار پلی اتیلن در دور آبیاری ۷ روز بالاترین عملکرد وش را ایجاد نموده است. همچنین تیمار پلی اتیلن و تیمار آبیاری ۷ روزه حداکثر میزان شاخص سطح برگ و سرعت رشد را در پنبه ایجاد نمود.