سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد حمیدی ژند –
مهدی رضایی –

چکیده:

سبک سازی وتاثیر آن در رفتار بهینه سازه همواره مورد توجه و اهتمام مهندسین حوزه عمران بوده و است و تکنولوژی جدید برای کاهش و به حداقل رساندن وزن سازهها بکار گرفته میشود . دیوارها و پوشش های بتنی و گچی پیشساخته و… از آن جملهاند . در این تحقیق به معرفی محصولی برای سبک سازی عناصر غیر سازه ای و تاثیر آن در کارآیی و رفتار سازهی مطالعه شده ، پرداختهشده است و مزایا و معایب سیستم فوق وتفاوت آن با سیستم های سنتی و موجود توضیح داده شدهاست . سپس سازه ای پنج طبقه با عناصر غیر سازه ای سنتی و رایج و محصول معرفی شده ، طراحی و مدت اجرا و هزینه تمام شده و تاثیر آن در سازه با هم مقایسه شدهاست. نتایج بدست آمده نشان میدهد که محصول معرفی شده در مقایسه با مصالح سنتی و رایج از کیفیت بهتر و کارآیی مطلوب و اجرای سریع علیرغم هزینه آن برخوردار است .