سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی غلامی سفیدکوهی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میر خالق ضیاءتبار احمدی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سهراب عزیزپور – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
با توجه به نقش زهکشی زیرزمینی در جهت کنترل سطح ایستابی و تحقیقات گسترده ای برای یافتن راه حلهای جدید مربوط به مواد پوششی اطراف آن ها، تحقیق حاضر در جهت کاهش سطح ایستابی، به مقایسه عملکرد سه نوع پوشش شن و ماسه، مصنوعی و پوسته برنج میپردازد. این طرح شامل اندازه گیری مقدار دبی خروجی و ارتفاع پیزومترها است. نتایج نشان میدهد که عملکرد پوشش شن و ماسه در پایین آوردن سطح ایستابی بهتر از دو پوشش دیگر است. همچنین در مقادیر کم ضریب زهکشی کارائی پوشش پوسته برنج مناسب میباشد، اما در صورت افزایش این ضریب، عملکرد پوشش مصنوعی بهتر خواهد شد.