سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عزیزی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
عباسعلی خدادادی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلی موسویان – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
علی کریمی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بهترین کاتالیست در سنتز فیشر – تروپش از نظر بازدهی، طول عمر و گزینش پذیری کاتالیست کبالت می باشد. به جهت بهبود عملکرد این کاتالیست ارتقا دهنده های مختلفی استفاده می شود. راکتورهای ستون حبابی دوغابی مفیدترین سیستم در سنتز فیشر – تروپش می باشند. در اغلب مقالات و پنت های موجود برای بررسی نحوه عملکرد کاتالیست های ابداعی از راکتورهای بستر ثابتاستفاده شده است. بدلیل شرایط متفاوت واکنش در راکتورهای بستر ثابت (واکنش در فاز گازی) در مقایسه با راکتورهای ستون حبابی دوغابی (واکنش در فاز مایع)، برخی از اثرات دیده شده در یک سیسنم ممکن است لزوما در سیستم دیگر مشاهدهنشوند. بنابراین هنگام استفاده از این کاتالیست ها در راکتورهای دوغابی ممکن است لزوما در سیستم دیگر مشاهده نشوند. بنابراین هنگام استفاده از این کاتالیست ها درراکتورهای دوغابی ممکن استنتایج حاصل با پیش بینی های اولیه یکسان نباشد. دراین تحقیق کاتالیست کبالت با پایه ها و ارتقا دهنده های مختلف ساخته شد. ویژگیهای نمونه های ساخته شده به روشهای مختلف تعیین شد. همه نمونه های ساخته شده تحت شرایط کاملا یکسان در یک میکرو راکتور تست شده و چگونگی عملکرد این نمونه ها از نظر فعالیت و گزینش پذیری با هم مقایسه شده است. همچنین به جهت بررسی چگونگی اثر ارتقا دهندهها برعملکردکاتالیست در راکتورهای ستون حبابی دوغابی، برخی از نمونه های ساخته شده تحت شرایط کاملا یکسان دراین راکتور تست شده و عملکرد انها از نظر فعالیت و گزینش پذیری با هم مقایسه شد. از نظر کیفی در غالب تست های راکتوری انجام شده در بستر ثابت نیز نتایج مشابهی دیده می شود اما نسبتافزایش سرعت تولید هیدروکربنها در نمونه های با ارتقا دهنده به نمونه های بدون ارتفا دهنده در راکتورهای بستر ثابت بیشتر است. بهترین کاتالیست در سنتز فیشر – تروپش از نظر بازدهی، طول عمر و گزینش پذیری کاتالیست کبالت می باشد. به جهت بهبود عملکرد این کاتالیست ارتقا دهنده های مختلفی استفاده می شود. راکتورهای ستون حبابی دوغابی مفیدترین سیستم در سنتز فیشر – تروپش می باشند. در اغلب مقالات و پنت های موجود برای بررسی نحوه عملکرد کاتالیست های ابداعی از راکتورهای بستر ثابتاستفاده شده است. بدلیل شرایط متفاوت واکنش در راکتورهای بستر ثابت (واکنش در فاز گازی) در مقایسه با راکتورهای ستون حبابی دوغابی (واکنش در فاز مایع)، برخی از اثرات دیده شده در یک سیسنم ممکن است لزوما در سیستم دیگر مشاهدهنشوند. بنابراین هنگام استفاده از این کاتالیست ها در راکتورهای دوغابی ممکن است لزوما در سیستم دیگر مشاهده نشوند. بنابراین هنگام استفاده از این کاتالیست ها درراکتورهای دوغابی ممکن استنتایج حاصل با پیش بینی های اولیه یکسان نباشد. دراین تحقیق کاتالیست کبالت با پایه ها و ارتقا دهنده های مختلف ساخته شد. ویژگیهای نمونه های ساخته شده به روشهای مختلف تعیین شد. همه نمونه های ساخته شده تحت شرایط کاملا یکسان در یک میکرو راکتور تست شده و چگونگی عملکرد این نمونه ها از نظر فعالیت و گزینش پذیری با هم مقایسه شده است. همچنین به جهت بررسی چگونگی اثر ارتقا دهندهها برعملکردکاتالیست در راکتورهای ستون حبابی دوغابی، برخی از نمونه های ساخته شده تحت شرایط کاملا یکسان دراین راکتور تست شده و عملکرد انها از نظر فعالیت و گزینش پذیری با هم مقایسه شد. از نظر کیفی در غالب تست های راکتوری انجام شده در بستر ثابت نیز نتایج مشابهی دیده می شود اما نسبتافزایش سرعت تولید هیدروکربنها در نمونه های با ارتقا دهنده به نمونه های بدون ارتفا دهنده در راکتورهای بستر ثابت بیشتر است.