سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رامین نجفی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی شاهنظری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میرخالق ضیاتبار احمدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
آگاهی از تاثیر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد به منظور مدیریت آبیاری ضروری است به منظور بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی کنجد تحت تنش کم آبی آزمایشی در سال ۹۳ انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل آبیاری کامل ، کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه در دو سطح ۷۵ و ۵۰ درصد بودند بررسی بر روی شاخص سطح برگ ، عملکرد دانه ، درصد روغن ، عملکرد روغن و کارایی مصرف آب محصول دانه صورت گرفت اعمال تیمار کم آبیاری ضمن بهبود درصد روغن ، موجب افزایش کارایی مصرف آب محصول دانه شد.