سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصراله احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه
احمد قرائی – دانشجوی دکتری شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت م

چکیده:

هدف از انجام مطالعه تعیین اثر pH های اسیدی بر روی ماهی سفید آب شیرین و آب دریا بود. جهت انجام این مطالعه در فصل تابستان ۸۴ ماهی سفید با میانگین وزنی ۱ گرم از استخرهای پرورشی و از آب دریا به آزمایشگاه انتقال داده شد. بعد از آداپته سازی ماهی به شرایط آزمایشگاهی، آزمایش در دو مرحله صورت گرفت. آزمایش اول در دو مرحله در آب شیرین انجام گرفت.مرحله اول شامل ۷ تیمار pH (5/6، ۵/۵، ۵/۴، ۴، ۵/۳) به همراه یک تیمار شاهد (۴/۸ = pH) بود. هر تیمار شامل ۱۰ عدد ماهی با میانگین وزنی ۱ گرم در ۳۰ لیتر آب بود. نتایج حاصل از مرحله اول نشان داد که ماهی سفید در pH های بالاتر از ۵/۴ در مدت ۹۶ ساعت زنده ماندند در حالی که در pHهای پایین تر از ۵/۴ تلفات مشاهده شد. بر این اساس مرحله دوم شامل ۶ تیمار pH(5/4، ۴/۴، ۳/۴،۲/۴، ۱/۴، ۴) به همراه یک تیمار شاهد (۴/۸= pH) انجام گرفت. طبق نتایج برای ماهی سفید در آب شیرین Lc10024 و ۴۸ ساعته به ترتیب برابر با ۴ و ۱/۴ بدست آمد. آزمایش دوم بر روی ماهی سفید صید شده از دریا (شوری ppt13 و ۴/۸= pH) انجام گرفت. تیمارهای تعریف شده برای آزمایش دوم همانند آزمایش نخست بود. طبق نتایج Lc50 24، ۷۲ و ۹۶ ساعته برای ماهی سفید درآب دریا به ترتیب ۲/۴، ۳/۴ و ۳/۴ تعیین شد. Lc50 pH24 ساعته برابر با ۲/۴ بدست آمد. در pH 1/4 و ۲/۴ بعد از ۴۸ ساعت تمام ماهیان در آب دریا تلف شدند. در pH 5/4 بعد از ۴ روز هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد. در pH 4/4 بعد از گذشت ۴۸ ساعت هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد ولی ۹۶ ساعت بعد ۳۰% تلفات مشاهده شد.