سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عنایت اله فراهانی –
حسن دانایی فخر – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه تهران و کارشناس آبیاری تحت فشار

چکیده:

یکی از پارامترهای اساسی و تأثیرگذار در انتخاب گیاهان الگوی کشت، بهر ه وری مصرف آب می باشد . بهره وری آب در کشاورزی مفهومی فراتر از راندمان تولید ، راندمان آبیاری ، راندمان مصرف نهاده ها و مفاهیمی از این قبیل دارد و به عبارتی در برگیرنده تمام مفا هیم فوق می باشد . به منظور تعیین مقدار بهره وری آب در کشاورزی شاخص های متعددی تعریف گردیده است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. در این مقاله ضمن معرفی سه شاخص عمده بهره وری آب در کشاورزی، یکی از این شاخص ها برای گیاهان مختلف در دو استان شاخص خوزستان و خراسا ن که از لحاظ اقلیمی متضاد یکدیگر می باشند و همچنین برای روش های مختلف آبیاری و نوع منبع تأمین آب متفاوت محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است.