سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی،
اسماعیل قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی،
احمد توبه – هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین مصطفایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات

چکیده:

به علت توسعه روز افزون استفاده از مواد شیمیایی در مبارزه با علف های هرز و اثرات زیست محیطی این مواد، آزمایشی در سال زراعی ٨٤ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی ارد بیل انجام شد . در این طرح ارقام عدس در تو لید و عملکرد در حضور یا عدم حضور علف های هرز با هم مقایسه شدند . به هم ین منظوراز ٣ رقم بهاره عدس استفاده شد . ارقام از نظر حساس یت به تراکم علف هرز شایع در منطقه (شامل پیچک وتاج خروس ) و پوشش اختلاف معنی داری نداشته کرت های دارای علف هرز در مقا یسه با کرت های عاری از پو شش علف هرز بسته به نوع رقم کاهش معنی داری از نظر عملکرد، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، و وزن صد دانه از خود نشان دادند و صفت ارتفاع بوته نیز در آن ها غ یر معنی دار بود . کمتر ین کاهش عملکرد ( ٢٨ %) در نتیجه علف هرز در رقم ILLL6212 و بیشترین کاهش در رقم بومی اردبیل ( ٥٤ %) مشاهده شد و رقم A. TEST فیمابین آن ها قرار داشت. با توجه به نتا یج بدست آمده به نظر می رسد که رقم ILL6212 به علت رسیدن زودتر به سطح کانوپی مطلوبتر و نیز سرعت سبز شدن در مزرعه دارای بیشترین عملکرد در مقا یسه با سا یر ارقام مورد بررسی بود . که در مناطقی که امکان مبارزه ش یمیایی با علف هرز وجود ندارد نسبت به سایر ارقام افت کمتری در آن مشاهده می شود.