سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار سیم کش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانش
نعمت ا… اعتمادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زیتون یکی از مهمترین درختان میوه نواحی نیمه گرمسیری است که از نظر تولید روغن حائز اهمیت می باشد.در سالهای اخیر این گیاه به واسطه همیشه سبز بودن مقاومت نسبی به سرما خشکی و شوری در مناطق مرکزی کشور در فضای سبز مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به متفاوت بودن نحوه و میزان رشد ارقام مختلف زیتون بررسی فرم و بافت و رنگ ارقام مختلف جهت کاربری در فضای سبز ضروری به نظر می رسد.بدین منظور پژوهشی بر روی درختان ۶ ساله ۱۵ رقم زیتون (۶ رقم داخلی و ۹ رقم خارجی) که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با ۳ تکرار در دانشگاه صنعتی اصفهان کاشته شده است در سال ۱۳۸۶ به اجرا در آمد.جهت بررسی خصوصیات رویشی و مورفولوژیکی درختان اندازه گیری ارتفاع گسترش عرضی میانگین زاویه بین شاخه های پائین یا تنه و زاویه بین شاخه های بالایی درخت اندازه گیری رشد سالیانه شاخه ها (Plant vigour) و تعداد شاخه جانبی موجود بر روی شاخه یکساله هم چنین طول و عرض و شکل برگها رنگ برگها و حجم تاج پوشش درختان مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که رقم رشد از لحاظ ارتفاع گسترش عرضی و حجم تاج پوشش بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد.این در حالیست که ارقام اسپانیا دزفول و مانزانیلا به ترتیب کمترین ارتفاع گسترش عرضی و حجم تاج پوشش را داشتند.زاویه بین شاخه ها در قسمت پائین درخت در رقم رشد بیشترین و در رقم روعنی کمترین مقدار را داشته و ارقام کنسروالیا و والانولیا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین زاویه بین شاخه ها در قسمت بالای درخت بودند.اندازه گیری و مقایسه رشد سالیانه شاخه ها نشان داد که رقم دزفول بیشترین و رقم زرد کمترین میزان رشد را دارا بودند.این در حالیست که ارقام آمفی سیس و کنسروالیا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد انشعابات جانبی موجود برروی شاخه یکساله بودند.مقایسه و بررسی خصوصیات برگ ها موید این نکته بود که بین ۱۵ رقم زیتون مورد بررسی از لحاظ طول و عرض و شکل برگها اختلافات معنی دار وجود داشت.نتایج مقایسه رنگ برگها نیز حاکی از وجود رقم کرونایکی با سبزترین برگها ورقم آمفی سیس با کمترین مقدار سبزینگی بود.بررسی فرم بافت و رنگ ارقام زیتون مورد آزمایش نشان داد که ارقام کنسروالیا مانزانیلا دزفول زرد کرونایکی و میشن با داشتن فرمی گرد و بافتی متوسط قابلیت کاربری به عنوان درختان داخل چمن را دارند.ارقام اسپانیا شنگه سویلانا گرگان و آمفی سیس با توجه به گسترش عرضی زیاد دارای فرم گسترده بوده و می توان از آنها برای پوشش دادنScreen و یا گیاهانتوده ای (Group Planting) استفاده کرد.ارقام رسید روغنی و والانولیا با داشتن ارتفاع زیاد فرمی بیضی و بافتی عمدتا" سنگین اتنخاب های مناسبی به عنوان گیاهان تاکیدی (Accent)همینطور برای پوشش دادن و قاب کردن (Frame)به شمار می روند.در مجموع درختان زیتون قابلیت کاربری به عنوان پس زمینه گیاهان توده ای گیاهان تاکیدی درختجه های مرزی (Shrub borders)و همچنین درختچه های بینا بینی (Facer Plants)در فضای سبز را دارا می باشند