سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محبوبه پشتکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
.حمید ایران نژاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
نسترن شهبازیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
رضا امیری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی ارقام مختلف کتان روغنی از نظر خصوصیات کمی و کیفی در منطقه ورامین، تعداد ۹ رقم کتان ر وغنی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ابوریحان در سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل مقدار پروتئین، روغن و اسیدهای چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک) و عملکرد دانه بود . نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد. بیشترین عملکرد دانه ( ۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) و بالاترین مقدار اسید چرب لینولنیک (۴۵/۱۶%) مربوط به رقم LIGENA بود. همچنین مقدار اسید پالمتیک (۷/۲۴%) رقم RH 14/05 درصد روغن (۴۲/۱۵%) و اسید استئاریک (۷/۳۳%) رقم GOLDA و مقدار پروتئین (۲۴/۴۵%) و عملکرد (۲۸۷۴/۸ کیلوگرم در هکتار)رقم بومی بالاتر از سایر ارقام بود. رقم RH 14/05 به دلیل داشتن اسید لینولنیک پایین (۱۶/۷۳%) و اسید اولئیک بالا (۳۰/۱۱%) رقمی است که می تواند در تهیه لاین های اصلاحی جهت تهیه روغن های خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.