سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر قندی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
داود افیونی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
گودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

خشکی انتهای فصل از تنش هایی است که موجب کاهش عمل کرد گندم در مناطق خشک و نیمه خشک کشور از جمله در برخی مناطق استان اصفهان می شود. کمبود آب آبیاری و اختصاص آب موجود ، برای آبیاری سایر محصولات ، از دلایل بروز این تنش است . دستیابی به ارقام متحمل به خش کی انتهایی ، یکی از راههای مقابله با این مشکل است . به منظور ارزیابی ار قام و لاین ها ی پیشرفته گندم در شرایط خشکی انتهای فصل ، آزمایشی طی دو سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد و در آن ١٥ لاین پیشرفته و ٥ رقم گندم در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار مورد مطالعه قرار گرفت . این طرح بطور همزمان در ٣ ایستگاه دیگر نیز به مورد اجرا در آمد . ژنوتیپ های مورد بررسی ، تازمان سنبله دهی بطور معمول آبیاری شدند ، اما پس از ظهور سنبله ها آبیاری قطع گردید . صفات مختلف از جمله ارتفاع بوته و تاریخ های سنبله دهی و رسیدگی مورد یادداشت برداری قر ار گرفت و در نهایت عملکرد دانه هر پلات اندازه گیری شد . عملکرد دانه در هر سال تجزیه واریانس ساده و در پایان سال دوم تجزیه واریانس مرکب شد . تجزیه واریانس مر کب عمل کرد دانه برای ایستگاه کبوتر آباد اصفهان نشان داد که تفاوت بین ارقام در سطح احتمال یک در صد معنی دار بود . بر اساس میانگین دو ساله عملکرد دانه، رقم زاگرس با میانگین عملکرد ٦٦٩٧ کیلوگرم در هکتار بالاترین عمل کرد دانه را تولید کرد و پس از آن، لاین شماره ٩ با پدیگری Ww33G/Vee S //Mrn/4/HD2172/Bloudan//Azd/3/San/Al با میانگین ٦٦٢٥ کیلوگرم در هکتار قرار داشت. بدین ترتیب لاین شماره ٩ به عنوان برترین لاین آزمایش انتخاب شد تا جهت ارزیابی تکمیلی، در طرحهای تحقیقی ‐ تطبیقی و تحقیقی ‐ ترویجی ، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.