سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رضا حسینی پور دالنجان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان
فریا نصیری مفخم – استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان
رحمت الله هوشمند – استاد، گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان
حسین نویدفر – کارشناس ارشد، شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:
امروزه تولید برق در بسیاری از کشورها متکی بر مقررات انحصاری یا سیاستهای دولتی است. بر اساس نظراقتصاددانان، اگر تولید برق مبتنی بر نظام بازار باشد، قیمتها کاهش یافته و باعث منفعت همگان میشود.یکی از چالشهای محققان در این شبکه هوشمند، تدوین استراتژی مناسب به منظور ارائه پیشنهادهای خرید وفروش برق است. از اینرو محققان محیط شبیهسازی شدهای از شبکه هوشمند را تحت عنوان پاورتک PowerTAC ارائه نمودهاند که بهمنظور ارزیابی استراتژی عاملهای نرمافزاری هوشمند کارگزارخرید وفروش برق درمقابل یکدیگر مورداستفاده قرارمیگیرد عاملهای کارگزاران به منظور بدست آوردن سود بیشتر ازطریق بدستآوردن مشتریان دربازار تعرفه و خرید وفروش برق دربازارعمده فروشی بایکدیگر رقابت می کنند دراین مقاله عاملهای برتر مسابقات پاورتک ۲۰۱۴ دریک رقابت موردبررسی و مقایسه قرارگرفته و باتوجه به نتاجی بدست آمده ازازمایشهای صورت گرفته راهکارهایی برای طراحی یک عامل کارگزارکارامدتر ارایه میگردد