سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مختارعلی عباسی – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و
رسول واعظ ترشیزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر نجاتی جوارمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رحیم عصفوری – استادیار پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

چکیده:

هدف تحق یق حاضر مقا یسه استراتژی های اصلاح نژاد هسته بسته، هسته باز و نرمرجع از نظر م یزان همخونی، پ یشرفت ژنت یکی صفات و ارزش ژنوت یپی کل با روش شب یه سازی کامپ یوتری می باشد. در هر سه استراتژی چهار صفت مهم اقتصادی تعداد بره در هر زا یش، وزن ش یرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از ش یرگیری تا شش ماهگی و وزن پشم نشسته در هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب در نظر گرفته شده و برنامه شب یه سازی با استفاده از زبان برنامه نو ی سی ویژوال بیسیک ۶ نوشته شد . این برنامه م یزان همخونی سالانه، پ یشرفت ژنت یکی سالانه صفات، ارزش ژنوت یپی کل و اشتباه استاندارد آنها را در هر یک از استراتژیهای مورد مطالعه محاسبه می نمای د. نتایج حاصل از ده سال انتخاب نشان داد که در هر سه استراتژی برای صفات مورد مطالعه پیشرفت ژن تیکی مثبت می باشد. در استراتژی هسته بسته میزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس از ده سال برای صفات تعداد بره در هر زایش، وزن شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی و وزن پشم نشسته به ترتیب ۰/۱۹۰ ، ۱/۳۴۲ کیلوگرم ، ۴۴/۹۶ گرم و ۰/۱۲۵ کیلوگرم محاسبه شد. این برآوردها در استراتژی هسته باز به ترتیب ۰/۱۹۳ ، ۱/۳۵۵ ، ۴۶/۵۰ و ۰/۱۲۸ و در استراتژی نر مرجع به ترتیب ۰/۱۹۷ ، ۱/۴۹۲ ، ۵۲/۴۸ و ۰/۱۳۸ بود . پیشرفت ژنتیکی و ارزش ژنوتیپی کل حاصل از اجرای برنامه اصلاح نژاد نر مرجع برای کلیه صفات مورد مطالعه بیشتر از استراتژی های هسته باز و بسته می باشد . متوسط ضریب همخونی سالانه در استراتژیهای هسته بسته ، هسته باز و نر مرجع به ترتیب ۰/۲۴۷ ، ۰/۰۹۵ و ۰/۱۷۵ درصد محاسبه شد که ضریب همخونی حاصل از اجرای استراتژی هسته باز کمتر از دو استراتژی دیگر بود . بطور کلی با توجه به بالا بودن ار زش ژنوتیپی کل و میزان پیشرفت ژنتیکی صفات در استراتژی نر مرجع، بنظر می رسد اجرای این استراتژی برای گوسفند نژاد بلوچی مناسب تر از دو استراتژی دیگر باشد .