سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدنجات حسینی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سیدنورالدین موسوی نسب – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
حمید آقایی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

به طور کلاسیک درمان سوختگی بوسیله شستشو روزانه ، برداشتن بافتهای مرده ، پانسمان آنتی بیوتیک تا ایجاد بافت گرانولوسیون و سپس انجام گرافت نیمه ضخامت بوده است . در مراکز پیشرفته دنیا در ابتدا از پانسمانهای بیولوزیـک اسـتفاده می شود، که ۵۰ در صد مورتالیته از ۳۰ درصد سوختگی به ۸۰ درصد سـوختگی رسـیده اسـت . امـا در کـشورهای در حـال توسعه این روش ناشناخته بوده و به طور خیلی محدودی صورت می گیرد . در این تحقیق ما می خواهیم نتایج درمان دو روش را مقایسه نماییم .
مواد و روشها : از سال ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵ تعداد ۱۱۸ بیمار با سوختگی بین ۳۰ تا ۷۵ درصد بـدن کـه معیارهـای ورود بـه مطالعه را داشتند انتخاب شده و به دو گروه ) ۱ درمان کلاسیک ، پانسمان مکرر، دبریدمان و ۲ تـا ۸ هفتـه بعـد گرافـت نیمـه ضخامت پوستی ) و گروه ) ۲ پانسمان بیو لوزیک ، زنودرم ، ۲ تا ۸ هفته بعد گرافت نیمه ضخامت پوستی ) تقسیم شدند . متغیر های سن ، جنس ، محل زندگی ، نوع سوختگی ، درصد سوختگی ، همراهـی سـوختگی استنـشاقی ، میـزان مایعـات وریـدی دریافتی تا زمان مصرف خوراکی ، میزان مصرف مخدر تزریقی و مسکن خوراکی ، میزان آلبـومین و پلاسـمای تـازه دریـافتی ، تعداد پانسمان ، مدت بستری در بیمارستان و میزان مرگ ومیر جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری تی و برنامه کامپیوتری اس پی اس اس آنالیز گردید .
نتیجه : دو گروه از لحاظ سن ، جنس و محل زندگی ، نوع سوختگی ، وسعت سوختگی ، عمق و محل عـضو سـوخته اخـتلاف معنی داری نداشتند . نتایج درمان در دو گروه از نظر مورتالیته ، تعداد دفعات پانسمان ، سرم دریافتی از نظـر آمـاری اخـتلاف معنی داری داشتند . ولی از نظر مدت بستری ، مقدار مصرف مخدر تزریقی و مسکن خوراکی ، دریافت پلاسما تـازه و آلبـومین معنی دار نبوده است . میانگین وسعت سوختگی در گروه اول ۴۴/۷ درصد و در گروه دوم ۴۲/۸ درصد بوده است . در گـروه اول مورتالیته ۳۵/۸ درصد ، میانگین تعداد دفعات پانسمان ۱۸/۰۴ و سرم دریافتی ۱۴/۲ لیتر بوده و در گروه دوم مورتالیتـه ۱۰/۸ درصد ، میانگین تعداد دفعات پانسمان ۱۰/۴ و سرم دریافتی ۷/۲ لیتر بوده است . در گروه اول مدت بـستری ۲۴/۲ روز و در گروه دوم مدت بستری ۱۸/۷ روز می باشد . ( در صورت حذف افراد فوت شده مدت بستری در گـروه اول ۳۱/۳ روز و در گـروه دوم ۱۸/۲ روز می گردد ). بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج، استفاده از پانس مان هـای بیولوزیـک ( زنـودرم ) در مقایـسه بـا روش کلاسـیک کـاهش چشمگیر در میزان مرگ و میر، مدت بستری ، دفعات پانسمان ( راحتی بیمار ) دارد . و در درمان سوختگی هـای وسـیع توصـیه می گردد . انجام تحقیقات بیشتر جهت بررسی دقیق تر مصرف مایعات ، کاهش نیاز به گرافـت نیمـه ضـخامت پوسـ تی، تعـداد دفعات عمل جراحی و میزان هزینه درمانی پیشنهاد می گردد .