سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطفی اللهی یقین – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه
لاله جعفرپور – دانشجوی کارشناسی عمرا ن دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای تعیین لنگر خمشی یک المان خمشی بتن آرمه با استفاده از آرماتور کششی، در هر آئین نامه فرمول خاصی با ضرایب متفاوت ارائه شده است، که به عوامل متعددی از جمله درصد فولاد، عرض و ارتفاع مقطع و مقاومت بتن و فولاد بستگی دارد. همچنین برای مقادیر حداکثر و یا حداقل درصد فولاد فرمولهای نسبتا متفاوتی در هر آئین نامه ارائه شده است. برای مقایسه مطابقت دو آئین نامه و یا در جهت اطمینان یا عدم اطمینان بودن آنها نسبت به همدیگر ابتدا بنظر می‏رسد با اختیار مقادیری برای در محدوده حداقل تا حداکثر درصد فولاد در هر آئین نامه نمودار لنگر در مقابل درصد فولاد رسم شده است. برای نتیجه‏گیری بهتر، بارهای وارده بدون ضریب مبنای محاسبه قرار گرفته است، زیرا که برای بارهای مرده و زنده ضرایب در هر آئین نامه متفاوت از دیگری هستند. از روی بارهای وارده مقادیر مورد نیاز برای ابعاد طراحی و فولاد تعیین و با هم مقایسه می شوند. در این مقاله برای این مقایسه یک بار، مقدار بار مرده ثابت و مقدار بار زنده در محدوده ای مشخص تغییر داده می شود. سپس مقادیر درصد فولاد تعیین و نمودار بار- درصد فولاد، برای هر دو آئین نامه رسم می شود. بار دیگر مقدار بار زنده ثابت و مقدار بار مرده در محدوده مشخص تغییر داده می شود و با تعیین مقادیر درصد فولاد نمودار بار- درصد فولاد، برای هر دو آئین نامه رسم و با هم مقایسه می شود. همچنین برای بررسی و مقایسه بیشتر، مقادیر پارامترهای دیگری مثل مقاومت بتن و فولاد درمحدوده های مشخصی تغییر داده می شوند و درصد فولاد مربوط به هر مرحله مشخص شده و نمودارهای مربوط به هر آئین نامه رسم میشوند. نهایتا مقادیر محدودیتهای آئین نامه‏ای نیز قابل بررسی و مقایسه می‏باشند. با مقایسه کل نمودارهای رسم شده در آبا و ACI مقاومت طرح و اقتصادی بودن آئین نامه ها، ارزیابی شده است.