سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدکاظم اورعی میرزمانی – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
علی چمن آرا – کارشناس ارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج

چکیده:

کانسار سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI متشکل از دو توده شمالی و جنوبی می باشد. با توجه به پراکندگی کانسار و عمق بالای روباره در توده شمال ی کانسار سه چاهون علاوه بر طراحی روبا ز ، ضرورت بررسی استخراج زیرزمینی شدت گرفته که منجر به طراحی زیرزمینی به روش تخریب در طبقات فرعی گردید، لذا برای انتخاب طرح مطلوب تر دو طرح روباز و زیرزمینی بررسی فنی و اقتصادی شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. در بر رسی اقتصادی دو طرح پس از محاسبه میزان سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی در سا ل های آینده با گنجاندن مناسب هزینه استهلاک و مالیات، جدول جریان نقدینگی تشکیل شده است . در طرح روباز زمان بازگشت سرمایه ۳ سال و پنج ماه و مقداری ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی بدون احتساب مالیات ۱۵۱ میلیارد ریال و ۲۸ درصد محاسبه گردید. در طرح زیرزمینی نتایج محاسبات نشان م ی دهد که بازگشت سرمایه ۳ سال و ۱۱ ماه و مقادیر ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی به ترتیب ۱۶۹ میلیارد ریال و ۳۲ درصد میباشد. در نهایت با اینکه اجرای هر دو طرح امکانپذیر میباشد ولی در روش زیرزمینی مقادیر ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی بالاتر بوده و در نتیجه طرح زیرزمینی اقتصادیتر میباشد.