سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدکاظم اورعی میرزمانی – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
علی چمن آرا – کارشناس ارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج

چکیده:

کانسار سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI متشکل از دو توده شمالی و جنوبی می باشد و از چندین سال پیش با میزان استخراج سه میلیون تن در سال سنگ آهن بصورت روباز طراحی استخراج گردیده و به مرور زمان طرح روباز بهینه شده است. با توجه به پراکندگی کانسار و عمق بالای روباره در توده شمالی کانسار سه چاهون علاوه بر طراحی روباز، ضرورت بررسی استخراج زیرزمینی شدت گرفته که منجر به طراحی زیرزمینی به روش تخریب در طبقات فرعی گردید، لذا برای انتخاب طرح مطلوب تر دو طرح روباز و زیرزمینی بررسی فنی و اقتصادی شده و مورد مقایسه قرار گرفت هاند. در بررسی اقتصادی دو طرح پس از محاسبه میزان سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی در سال های آینده با گنجاندن مناسب هزینه استهلاک و مالیات، جدول جریان نقدینگی تشکیل شده است. آنگاه طر حها به س هروش دوره بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه، ارزیابی اقتصادی شده اند. درنهایت مقایسه اقتصادی دو طرح استخراج روباز و زیرزمینی کانسار سنگ آهن سه چاهون منجر به انتخاب طرح بهینه تر از نظر اقتصادی شده است.