سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شاهرخی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شیخ زاده – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پروژه الگوریتم های مختلف کنترل تبخیرکننده های چندمرحله ای ، توسط شبیه سازی ک امپیوتری مورد مقایسه قرار گرفته است . با درنظر گرفتن تبخیرکننده از نوع با لوله کوتاه عمودی برای هر مرحله ،مدل تبخیرکننده چند مرحله ای بر اساس معادلات جرم و انرژی حاکم بر سیستم و حل آنها بدست آمده است . موارد مقایسه در روشهای مختلف کنترل ، غلظت خروجی ، سطوح م ایع و فشارآخرین مرحله در هر یک از تبخیرکننده ها می باشد . در تمام حلقه های کنترلی ،کنترلر از نوع PIDمورد استفاده قرار گرفته است . برای بدست آوردن بهترین پارامترهای کنترلر روشهای گوناگون عددی و تجربی با یکدیگر مقایسه گردیده و در نهایت یکی از روشها به عنوان ر وش مبنا در این پروژه استفاده گردید . سه الگوریتم اصلی کنترل تبخیرکننده های چند مرحله ای که در صنعت رایج می باشد بر مدل کامپیوتری آن اعمال گردیده ، معایب و محاسن آنها مشخص شده و نهایتا یک الگوریتم به عنوان الگوریتم بهینه ارائه گردیده است