سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
پریا آرین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
ندا میرآخورلی – استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:
گرما یکی از چالشهای در حال گسترش برای تولید گیاهان زراعی است. گرما سبب تغییر الگوی بیان بسیاری از ژن های درگیر درمسیرهای بیوشیمیایی مختلف میشود. این پژوهش به منظور بررسی تغییرات الگوی بیان ژنLTPدر شرایط تنش گرما انجام شد پروتئینهای انتقال دهنده لیپیدLTPکوچک و غنی از سیستئین هستند. این پروتئینها دارای فعالیت بیولوژیکی مختلف میباشند و همچنین تأثیر خاصی در مکانیسم دفاعی گیاهان دارند. فنآوری ریزآرایهmicroarray یکی از روشهای استاندارد برای مطالعه بیان ژن در مقیاس وسیع میباشد با بررسی دادههای میکرواری حاصل از آزمایشات مختلف مشخص شده است که ژنهایLTP در برابر تنشهای زیستی و غیر زیستی افزایش و یا نیز کاهش بیان دارند. در این بررسی داده های میکرواری در دو شرایط کنترل و تنش از پایگاه داده NCBIگرفته شدند. نمودار الگوی بیانی ژنهایLTPرسم گردید. رسم نمودار نشان داد که ژنهای مختلفLTPدر ارقام مقاوم نسبت به تنش گرما واکنش نشان دادهاند و حداکثر در ۶ ساعت اول بعد از تنش افزایش بیان داشتهاند. از این روی میتوان این ژن را یکی از عوامل ایجاد کننده مقاومت معرفی کرد