سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه امام حسین ( ع ) دانشکده فنی مهندسی
مجتبی سمنانی رهبر – استادیار، دانشگاه امام حسین ( ع ) دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شی

چکیده:

همزن لنگری برای اختلاط مایعات با لزجت بالا کاربرد فراوان دارد . در این تحقیق همزن دیگری برای اختلاط مایعات لزج معرفی شده و عملکرد آن در اختلاط با همزن لنگری مورد مقایسه قـرار گرفتـه اسـت . در ایـن مقایسه از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده شد . کانتور و بردارهـای مؤلفـه هـای سـرعت ، توزیع سرعت و تنش برشی در این د و همزن مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان می دهند که همزن جدیـد توزیع مناسب تری برای سرعت سیال در هر دو جهت شعاعی و محوری ایجاد می نماید و بالا بودن تنش برشی که توسط آن ایجاد می گردد سبب اغتشاش بیشتر و اختلاط بهتر خواهد شد