سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پروین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کردستان
بهمن بهرام نژاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
هدیه بدخشان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
همایون کانونی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:
پاسخ گیاه به تنش برای باروری و زنده ماندن بسیار حائز اهمیت است. متیلاسیون نقش اصلی در تنظیم اپیژنتیکی بیان ژن در پاسخ به تنشهای محیطی دارد. نخود منبع مهمی از پروتئین برای انسانها و حیوانات است. پژمردگی فوزاریومی ایجاد شده بوسیله Fusarium oxysporum f. sp. Cicerisیک بیماری خاکزاد نخود در سراسر جهان است. در این مطالعه مقایسه الگوی متیلاسیون در سه بافت برگ ریشه و ساقه رقمSel95th ریشه و ساقه رقم۱۷۱۶به عنوان رقم مقاوم و رقم کاکا به عنوان رقم حساس به این بیماری انجام گردید. همچنین مقایسه الگوی متیلاسیون در رقم مقاوم و حساس به پژمردگی فوزاریومی نخود در شرایط بیمار و کنترل انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بخش اعظم الگوی باندی متیلاسیون در هر دو رقم و نمونههای سالم در مقایسه با نمونههای بیمار بدون تغییر ماندهاند۸۱/۷۵درصد همچنین بیماری پژمردگی فوزاریومی باعث القای دمتیلاسیون بیشتر از متیلاسیون میشود. نتایج نشان میدهد که واکنش بافتها و ارقام مختلف در پاسخ به تنش متفاوت است، به گونه ای که واکنش به بیماری در برگ ارقام حساس و مقاوم با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند و این در صورتی است که واکنش بافتهای ریشه و ساقه نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی ارقام حساس و مقاوم متفاوت بودند. طوری که بافت ساقه و ریشه رقمSel 95 th1716بیشتر از رقم کاکا دمتیلاسیون را از خود نشان داد.