سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصح قادری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
عبدالمحمد غفوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری – تهران

چکیده:

برقراری نسبت مشخصی از ازت و فسفر برای تولید غذا در اکوسیستم های آبی ضروری و به هم خوردن این نسبت باعث بروزناهنجاری می گردد. دریاچه زریوار یک ذخیره گاه اکولوژیک با ارزش است. تحقیق درحوضه دریاچه با کاربری اصلی جنگل، مرتع، زراعت وشهر با هدف تعیین میزان انتقال ازت کل از سطح استفاده های اراضی انجام شد. ابتدا نقشه نوع استفاده از زمین تهیه شد. سپس ضریب رواناب کاربری ها تعیین گردید و از سطح هر تیپ استقاده از اراضی نمونه های رواناب در حین بارندگی برداشت شدند. آنالیز ازمایشگاهی نمونه های رواناب سطح هر کاربری برای اندازه گیری ازت کل در چند تکرار انجام شد. مقایسه کاربریها از نظر تولید ازت و انتقال آن به دریاچه زریوار با استفاده از تجربه واریانس انجام و کاربریها بر حسب میزان تولید ازت درچه بندی شدند. تحلیل نتایج نشان میدهد در تولید ازت کل، بین کاربری ها تفاوت معنی داری است و کاربری زراعت بیشترین ازت تولید می کند.