سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن باقری – کارشناس ارشد، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار
اردشیر نجاتی جوارمی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
هادی سیاح زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ساری، دانشگاه مازندرا
حسن حافظیان – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ساری، دانشگاه مازندرا

چکیده:

هدف این تحقیق به دست آوردن ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم اقتصادی و مقایسه آنها در سیستم های یک با زایش در سال و سه بار زایش در دو سال از نظر تأثیر گذاری آنها بر سود دامدار بود. یک تابع سود برای گله ای با ۱۰۰ رأس میش پرورشی طراحی شد و بر اساس گرایش حداکثر سود، ارزش های اقتصادی صفات با مشتق گیری جزیی تابع سود بر حسب هر یک از صفات محاسبه شدند. تعداد ۹ صفت در دو سیستم تولید مورد مطالعه قرار گرفت . در هر دو سیستم، بالاترین ضریب اقتصادی به دست آمده مربوط به صفت تعداد بره متولد شده به ازاء هر میش بود . اما این ضریب در سیستم سه بار زایش در دو سال بزرگتر از سیستم یک بار زایش در سال بود . بیشتر بودن تعداد بره متولد شده در سیستم سه بار زایش در دو سال دلیل بزرگتر بودن ضرایب اقتصادی برخی از صفات مانند زنده مانی در این سیستم نسبت به سیستم یک بار زایش در سال می باشد. ارزش اقتصادی صفت وزن دنبه در زمان شیرگیری، در هر دو سیستم منفی و در سیستم سه بار زایش در دو سال کوچکتر از سیستم یک بار زایش در سال بود . منفی بودن ارزش اقتصادی نشان دهنده کاهش سود دامدار به ازاء پیشرفت ژنتیکی در آن صفت خاص می باشد. بالاتر بودن هزینه ها در سیستم سه بار زایش در دو سال باعث کوچکتر شدن بعضی ضرایب نسبت به سیستم یک با زایش در سال شده است.