سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علی منصور خاکی – استاد گروه مهندسی عمران گرایشراه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران
امیراسماعیل فروهید – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرزاد خسروی – فارغ التحصیل مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده:
هدف از این مقاله، بررسی رفتار کودکان در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه و مقایسه نتایج آن در طی سال های ۹۱-۸۹ است. در این نمونه گیری، چهار نوع رفتار خطرناک مد نظر قرار میگیرد: ۱-آیا در زمان ایستادن کودکان در کنار خیابان به صورت کامل توقف میکنند. ۲- آیا قبل از عبور از خیابان به اطراف نگاه میکنند. ۳- آیا در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است، اقدام به گذر از خیابان میکنند. ۴- آیا در زمان عبور می دوند یا به آرامی حرکت میکنند. محدوده سنی مورد مطالعه از هفت تا ۱۱ سال در نظر گرفته میشود، زیرا در این سن است که می- توان با آموزش مناسب ترافیکی، کودکان را در عبور و مرور ایمن از خیابانها هدایت کرد. با استفاده از نمونه گیری که به وسیله مشاهده رفتار آنان صورت میگیرد و با استفاده از نتایج که با spss تحلیل می گردد این نتیجه گرفته خواهد شد که آموزشهایی که در این زمینه از طریق رسانه ها، ساخت پارکهای ترافیکی و یا وسایل کمک آموزشی مانند کتابها داده میشود، به صورت عملی از سوی کودکان اجرا میشود و کودکان سال ۹۱ با ایمنی بالاتری اقدام به عبور از خیابان می کنند.