سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا ماهری – دانشیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
رضا اکبری – کارشناس ارشد سازه بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در مبحث طراحی پل، بارگذاری آن و در مبحث بارگذاری نیز توجه به نوع و مقدار باروارده و تناسب آن با واقعیت است . با توجه به اینکه وسایل نقلیه عبوری از پل ها سیار متنوع میباشد، لذا تعیین بحرانی ترین حالت بارگذاری ترافیکی بسیار پیچیده است . برای سهولت امر، در کشورهای مختلف با انجام یک سری مطالعات تحلیلی و آماری، یک مجموعه سربارهای استاندارد تعیین میشود که معادل بحرانی ترین حالت ترافیک واقعی عبوری محسوب میشو د. بنابراین، بدیهی است که به علت تفاوت در مشخصات ناوگان حمل و نقل کشورهای مختلف، بارگذاری محاسباتی پل ها در آئین نامه های مختلف متفاوت باشند . این مقاله به بررسی مقایسه ای بارگذاری پل در ایران (نشریه شماره ١٣٩ سازمان برنامه و بودجه ویرایش دوم – ١٣٧٩ ) و بارگذاری آئین نامه آشتو با اثر بار ناشی از کامیونهای واقعی در٣٠ % بیشتر از بار – حالت ایده آل و غیر ایده آل (اضافه بار ) می پردازد . آمار نشان میدهد در حال حاضر کامیونهائی با ٥٠ مجاز، اقدام به بارگیری و حمل کالا مینمایند که این امر اثرات مخربی بر سازه پل خواهد داش ت. نتایج این بررسی نشان میدهد که کمیتهای برش و لنگر خمشی در پلهای یک دهانه ساده حاصل از بارهای آئین نامه بارگذاری پل در ایران در مقایسه با سه نوع کامیون ٢،٣ و ٥ محور تا حدود ١٢ تن اضافه بار برابری میکند، همچنین اثرات کمیتهای برش و لنگر خمشی حاصل از کامیونهای واقعی با اضافه بار از مقادیر ایجاد شده از آئین نامه آشتو بزرگتر است