سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
افسانه فرامرزپور – دانشجوی دوره کارشناسی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برنج آلیاژی است که کاربرد وسیعی در مبدلهای حرارتی ,پمپ ه ا,برجهای خنک کننده و صنایع دیگردارد و برر سی خوردگی آن اهمیت داشته و مورد توجه محققین می باشد .در این پژوهش خوردگی در برنج ۶۵/۳۵در حضور یک ممانعت کننده تجاری و دو ممانعت کننده آلی از گروه آزولها در محلولNaCl 0/1M به روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک و روش کاهش وزن مورد مطالعه قرار گرفت.محلول الکترولیت در غلظت بهینه هر ممانعت کننده و نمونه شاهدپس از آزمایش پلاریزاسیون با دستگاه جذب اتمی آنالیز گردید و ضریب زدایش روی برای محلول شاهد و غلظت بهینه ممانعت کننده ها محاسبه گردید . همچنین سطح نمون ه ها در نمونه شاهد و در غلظت بهینه ممانعت کننده ها پس از آزمایش پلاریزاسیون باSEMمطالعه و ترکیب سطح با روشEDS آنالیز گردید .نتایج بدست آمده نشان داد ک ه راندمان حفاظت ممانعت کننده تجاری حدود ٩٨ %بوده در مقایسه با ممانعت کننده های آلی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد