سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد داستانپور – بخش زمین شناسی دانشگاه کرمان

چکیده:

بازوپایان بی مهرگانی هستند که در محیطهای دریایی به صورت کف زی زندگی می کنند. این جانورران از حیث تنوع و هم از نظر گسترش از فراوانترین بی مهرگان دوران دیرینه زیستی و بالاخص دوره دونین بشمار می آیند. سنگواره بازوپایان در منطقه البرز و کرمان بیش از سایر نقاط ایران گسترش داشته اند لذا مطالعات بیشتری در این خصوص منتشر شده است. با اینکه موقعیت و وضعیت کشور افغانستان در سالهای اخیر برای مطالعات زمین شناسی مناسب نبوده است معهذا منابع بازوپایان از دیگر ماخذ دیرینه شناسی این منطقه بیشتر است.
در این تحقیق ۵۲ گونه و جنس از بازوپایان لولادار متعلق به دونین فوقانی در منطقه کرمان مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و با دیگر سنگواره های مناطق البرز و جنوب غرب افغانستان مقایسه شده اند. سنگواره های بازوپایان منطقه کرمان شباهت زیادی به بازوپایان منطقه البرز و افغانستان دارند. بطوریکه قرابتی نزدیک به پنجاه درصد را دارا می باشند. این قرابت و شباهت حاکی از گسترش یک دریای از نوع فلات قاره ای (Platform) کم و بیش مشابه در مناطق یاد شده در زمان دونین پسین است.