سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید یاور زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن گروه مهندسی معدن ، دانشکده فنی ، د
حسن مومیوند – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه،

چکیده:

روش های تجربی برآورد فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل در طی دهه ها براساس تجربه و تماس مستقیم مهندسان مکانیک سنگ با توده سنگ حاصل شده است. در هر یک از روش های تجربی پارامتر های ویژه ای از توده سنگ در برآورد فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل، دخالت داده می شود که گاهاً پارامترها کمتر با هم شبیه هستند. در این تحقیق با استفاده از داده های واقعی تونل های سنگی به صورت مطالعات موردی، فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل به روش های مختلف برآورد گردید. نتایج نشان داد که برآورد مقدار فشار وارد بر سیستم نگهداری در روش های مختلف تفاوت قابل توجهی دارد. بیشترین مقدار فشار توسط دو روش گریمستد و بارتن، و ترزاقی در سه تونل دارای وضعیت ژئوتکنیکی مختلف برآورد شد. مقدار فشار وارد بر سیستم نگهداری در اغلب روش ها با افزایش قطر تونل افزایش می یابد اما در روش گریمستد و بارتن، قطر در برآورد مقدار فشار وارد بر سیستم نگهداری تأثیر ندارد