سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا کریمی کارویه – دانشجوی دکترای خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شناخت نوع خاک ها و خصو صیتشان، کمک شایانی به تعیـین محـدودیت ها، پتانسیل ها و در نتیجه بهره برداری هر چه بهتر از آنهـا مـی نمایـد . بـا توجه به تأثیر متقابل عوامل پنج گانه خاکساز و فرآیندهای خاکسازی، نوع خاک ها و خصوصیات شان در هر منطقه تعیین می شـود . بـ ه طـور کلـی خصوصیات خاک ها و از جمله نوع کانی های رسی در منـاطق خشـک و نیمه خشک بیشـتر تحـت تـاثیر مـواد مـادری اسـت[۲ و ۳] مطالعـات صالحی و همکاران (۱۳۸۲) در منطقه فرخشهر شهرکرد نشان داده اسـت که علیرغم وجود لندفرم های مختلف و تکامل متفـاوت خـاک هـا، نـوع
لندفرم ها اثر تعیین کننده ای بر روی نوع کـانی هـای رسـی خـاک هـای منطقــه نداشــته اســت [.۱] هــدف از ایــن تحقیــق، م قایســه برخــی از خصوصیات و نیـز رده بنـدی خـاک هـای غالـب دو اسـتان چهارمحـال و بختیاری و اصفهان بوده است .