سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجات پیرولی بیرانوند – گروه استفاده از تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک، آب و تغذیه گیاهی، بخش کشاورزی هسته ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، سازمان انر
حسین عباسعلیان – گروه استفاده از تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک، آب و تغذیه گیاهی، بخش کشاورزی هسته ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، سازمان انر
رضا صیادی – گروه استفاده از تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک، آب و تغذیه گیاهی، بخش کشاورزی هسته ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، سازمان انر
میر احمد موسوی شلمانی – گروه استفاده از تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک، آب و تغذیه گیاهی، بخش کشاورزی هسته ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، سازمان انر

چکیده:

به منظور ایجاد لاین های موتانت و افزایش تثبیت بیولوژیک نیتروژن سویا رقم L17 تحت تاثیر پرتو گاما با دزهای جذبی ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ گری (Gry) قرار گرفت . بذرو پرتودهی شده (Mo) به عنوان بذور تشکیل دهنده جمعیت نسل M1 پس از برداشت به عنوان جمعیت نسل M2 روی خطوط مجزا کشت گردیدند . در این نسل بر اساس صفات زراعی مطلوب و وابسته به عملکرد، بوته های مورد نظز به عنوان فامیل های مجزا گزینش شدند. بذور بوته های انتخاب شده طی نسل های سوم و چهارم با هدف خالص سازی مورد گزینش فشرده قرار گرفتند . تعداد گره ، اندازه گره و فعالیت با کتریایی ۱۰۰ لاین در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه و در گل دانه ای محتوی ۳/۵ کیلو گرم خا ک فاقد با کتری بومی همزیست و دارای نیتروژن معدنی پائین در مقایسه با بذر مادری در سال آخر مورد بررسی قرار گرفت . به دلیل قوه نامیه پائین بذر مادری ، بذر های شاهد مادری جوانه نزده و لذا کاربرد در مقایسه گلخانه ای نشد . عملیات برداشت لاین های موتانت انتخاب شده به صورت سبز و در مرحله دانه بندی کامل سویا (R6) صورت پذیرفت. ۵ شاخص مهم رشد گیاهان در هر گلدان به طور مجزا اندازه گیری و ۹ لاین برتر (هر تیمار اشعه ۳ لاین ) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی دار ۹ لاین برت ر از لحاظ وزن خشک اندام هوایی و غده می باشد. معهذا همبستگی ساده خطی میان این دو پارامتر معنی دار نشد.