سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مسعود رضوانی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا ابدالی مشهدی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(نویسنده مسئول)
عبدالکریم کاشی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ملیحه اصلانی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
به منظور بررسی کشت مخلوط همیشه بهار( Calendula officinalis ) با گیاهان دارویی انیسون ( Pimpinella anisum ) و سیاهدانه( Nigella sativa ) آزمایشی در سال ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی و با ۴ تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط با دو گیاه انیسون و سیاهدانه بود صفات مد نظر از گیاه همیشه بهار تعداد گل، قطر گل، وزن خشک گل، ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، وزن هزار دانه، میزان عصاره، میزان اسانس، میزان کاروتنوئید، کلروفیل a، کلروفیلb و کلروفیل کل بودند. نتایج بیانگر این بودند که در کشت مخلوط همیشه بهار انیسون صفات میزان عصاره و میزان اسانس افزایش و صفات تعداد گل در بوته و وزن خشک گل در بوته همیشه بهار کاهش می یابد و همچنین در کشت مخلوط همیشه بهار سیاهدانه صفات قطر گل، ارتفاع و میزان کاروتنوئید همیشه بهار افزایش و صفت وزن خشک گل در بوته همیشه بهار کاهش می یابد. نسبت برابری زمین (LER) برای کشت مخلوط همیشه بهار – انیسون معادل ۱/۰۹ ، برای کشت مخلوط همیشه بهار – سیاهدانه معادل ۱/۲۸ محاسبه گردید که بیانگر این بود که هر دو کشت مخلوط با افزایش عملکرد همیشه بهار نسبت به کشت شاهد همراه بوده اند.