سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حامد شریفی نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه بیرجند
حامد سلجوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت واحدهای دامپروری دانشگاه آزاد واحد کاشمر
محمد باقر منتظر تربتی – استادیار دانشگاه بیرجند
مهدیه ضیاالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
دو سویه راس و کاب از جمله جوجه های گوشتی به شمار می روند که ضریب تبدیل مطلوب آنها را به عنوان یکی از مناسب ترین مرغان گوشتی مبدل کرده است در این تحقیق به منظور مقایسه صفات رشد در مجموع از ۱۶۰ قطعه جوجه گوشتی (۱۰۰ قطعه سویه راس و ۶۰ قطعه سویه کاب) که همگی از جنس نر بودند پس از کشتار جهت مقایسه آماری، شش پارامتر لاشه شامل (وزن زنده، وزن لاشه، وزن سینه، وزن ران، پشت+گردن و بال) وزن کشی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SAS و با استفاده از آزمون T-Test انجام گردید و نتایج نشان داد که وزن لاشه در این دو سویه تفاوت معنی دار آماری قابل توجهی را ندارد (۰٫۰۱>P). اما بقیه صفات اندازه گیری شده در دو سویه با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند (۰٫۰۱>P).