سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز پرورش – استادیار گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
طاهره شاکریان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای، دانشگاه پیام نور
سیده فاطمه خاتمی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی قریب – استاد، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

حضور عناصر مختلف در بدن به ویژه ۱۷ عنصر کم مقدار ( trace elements) و تاثیر آن بر متابلیسم بدن از اهمیت ویژهای برخوردار است و بررسی مورد مقادیر و تغییرات این عناصر مورد توجه پزوهشگران است. انجام تعویض خون در نوزادان مبتلا به زردی میتواند تغییراتی در مقدار این عناصر ایجاد کند. این پژوهش با توجه به فراوانی تعویض خون در ایران و دسترسی آسان به خون نوزادان و نیز اهمیتی که روش NAA در تحلیل عناصر کم مقدار دارد ، صورت گرفته است. پژوهش حاضر به عنوان کاری بدیع، در طی سال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه تحقیقاتی ملی دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان انرژی اتمی ایران انجام و دو عنصر روی و آهن به روش یاد شده، اندازهگیری و نتایج گزارش شده است. نتایج حاکی از حضور این دو عنصر در خون قبل و پس از تعویض و نیز تغییر قابل توجه مقدار آن در اثر عمل تعویض خون است.