سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی مبلی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پروان عقدک – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صن
زینب نادری – دانشجوی سابق کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صن

چکیده:

به منظور بررسی اثر بستر‌های کاشت پرلیت، تراشه‌چوب و ترکیب آنها با زئولیت بر رشد رویشی و زایشی گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی پژوهشی در قالب طرح کاملا" تصادفی در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمار‌ها شامل پنج بستر کاشت: پرلیت (۱۰۰%)، تراشه‌چوب (۱۰۰%)، تراشه‌چوب (۵۰%)+ پرلیت (۵۰%)، تراشه‌چوب (۷۵%)+ زئولیت (۲۵%) و پرلیت (۷۵%)+ زئولیت (۲۵%) بود. نتایج نشان داد در مورد اکثر صفات رویشی اندازه‌گیری شده (تعداد انشعاب، تعداد گره و وزن تر و خشک اندام هوایی) بیشترین رشد مربوط به تیمار پرلیت خالص بود. کمترین رشد رویشی نیز در تیمار تراشه‌چوب خالص مشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد بیشترین عملکرد (تعداد میوه و وزن کل میوه‌های برداشت شده از بوته)مربوط به تیمار پرلیت+زئولیت و کمترین عملکرد مربوط به تیمار تراشه‌چوب خالص بود. به علاوه نتایج نشان داد افزودن زئولیت به تراشه‌چوب موجب افزایش معنی‌دار عملکرد نسبت به تیمار تراشه‌چوب خالص گردید.